ที่นอนในรถยนต์สบายจิงๆเลย

ประเด็นที่ 3 ซี่งเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือ “ความฉ้อฉลและความรวไหลในงบการเงิน” ซึ่งแน่นอนว่า งบการเงินทุกฉบับจะต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานบัญชีที่เข้มงวด เบาะนอนในรถ  โดยผู้สอบบัญชีชั้นน่าที่ได้รับอนุญาตเป็นการ เฉพาะ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันมีส่วนที่ “ก้าวเข้าไปตรวจไม่ถึง” ซึ่งถ้าเราพิจารณาดูอย่างดีแล้ว เราก็จะพบว่ามีบางสิ่ง บางอย่างที่ความเป็นจรงอาจจะไม่ได้สะท้อนให้

 

เห็น ยกตัวอย่างเช่นบรบัท A มีสินทรัพย์รวม 200,000ล้านบาท ในขณะที่ มีหนี้สินรวม 190,000ล้านบาท ทำ,ให้มีส่วน,ของผู้ถือหุ้นนี้งสิน เบาะลมในรถ  10,000ล้านบาท ตรงจุดนี้เราก็อาจจะพอทราบได้ว่า “หนี้สินเป็นของจรง” แต่ทรัพย์สินเมื่อเข้าไปดูแล้วกลับพบว่ามีเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพียงไม่ถึง 10,000ล้านบาทเป็น ต้น ถ้าหากเป็นการพิจารณาด้วยความเห็นของผม ผมก็จะคิดว่าสินทรัพย์ตรงนี้อาจจะมีเพิยงครงเดียว ส่วน,ของผู้ถือหุ้น จรงๆอาจจะติดลบไปแล้วเป็นหลายหมื่นล้าน และเข้าสู่ภาวะล้มละลายมาตํ่งนานแล้ว แต่

 

กิจการยังอยู่ได้จากการ “หมุนเงิน”ที่นอนเป่าลม ในรถยนต์  ใช้กลไกของตลาดหลักทรัพย่ในการ “ป็มเงิน” ฃึนมาความคู่ไปกับการ “เพิ่มทุน” เป็นระยะๆ เพื่อให้กิจการยัง ดำรงอยู่ได้ ซึ่งถ้าหากเราเจอกิจการประเภทนี้และเราวิเคราะห์ในงบการเงินอย่างเป็นกลาง เราก็จะพบว่า “มันไม่น่าลงทุน เอาเสียเลย” และหากเราลงทุนเข้าไปกันกิจการประเภทนี้นี้งๆ ที่เรารู้ในเรองราวเหล่านี้ก็เทำกันว่า “เราเข้าไปเก็งกำไร” ไม่ใช่ “การลงทุน” นอกจากนี้ก็อาจจะรวมไปถึงกิจการที่กำไรน้อยหรอขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนเงินสด “ไม่เหลือติดมือ” แต่ออกข่าว

 

ใหญ่โตว่าจะลงทุนโน้นนี้ด้วยเงินเท่านั้นเท่านี้และจะท่าให้กำไรถ้าวกระโดด ซึ่งเมื่อเราพิจารณาในด้านเงินทุน แล้ว ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเงินสดไม่พอ หรอหากในแง่ความสามารถของผู้บรหารแล้วว่า ถ้าผู้บรหารไม่เปลี่ยน เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดฃึนได้หรอไม่ เพราะที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ผ่านงบการเงินแล้วว่าบรหารงานได้ยํ่าแย่ หรอ “เรอยเปีอย” มาตลอด ตรงนี้ล่ะที่ “การวิเคราะห์งบการเงิน” เข้ามาช่วยเหลือเราให้ทราบข้อเท็จจรงเหล่านี้ได้บ้าง (แม้จะไม่ครบถ้วนก็ ตาม เนื่องจากเรามองเรองราวเหล่านี้ผ่านงบการเงินและตามสื่อต่างๆ)

 

นี้งหมดนี้ก็คือประเด็นต่างๆ ที่ควรรันทราบไว้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากฃึนในการน่างบการเงินไปใช้ครัน..

ผมขอกล่าวสรุปนี้นๆ ก่อนว่า “หนังสือเล่มนี้มีความ ที่นอนในรถ ประสงค์จะทำให้ผู้อ่านนี้งหลายมีความเชื่อมั่นว่างบการเงิน เป็นเรองที่เราทุกคนสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้” ดังนั้นเนื้อหาในเล่มนี้ผมจึงได้พยายามเรียบเรียงและเชื่อมโยงเนื้อหา เป็นนี้นเป็นตอน

1 Comments